1-GİRİŞ

Gıda Bankacılığı sistemi 5179 Sayılı Gıdaların Üretim Tüketim ve Denetlenmesine Dair Kanunun 3. Maddesinde tanımlanmış olup; Gıda bankası: Bağışlanan veya üretim fazlası sağlığa uygun her türlü gıdayı tedarik eden, uygun şartlarda depolayan ve bu ürünleri doğrudan veya değişik yardım kuruluşları vasıtasıyla fakirlere ve doğal afetlerden etkilenenlere ulaştıran ve kâr amacı gütmeyen dernek ve vakıfların oluşturduğu organizasyonları, ifade eder.” Şeklinde hüküm altına alınmıştır. Dünyada da yaygın bir şekilde uygulanan sistemle, kamu örgütlenmesi olan Devlet Kurumunun ihtiyaç sahiplerine ulaşmada ve ulaştırmakta yetersiz kaldığı bazı sosyal yardımların kâr amacı gütmeyen dernek ve vakıflar aracılığı ile ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması amaçlanmaktadır. Bu sistem, aynı zamanda sosyal devlet anlayışının gereği olarak vergi avantajlarıyla da kamu otoritesi tarafından desteklenen ve teşvik edilen bir sistemdir. Bu alanda faaliyet gösteren dernek ve vakıflara vergi mevzuatında belirlenen usul ve esaslar dahilinde yapılacak bağış ve yardımlar gelir ve kurumlar mükellefleri tarafından indirim olarak dikkate alınabilecektir.

2-GIDA BANKACILIĞI UYGULAMA ESASLARI

Öncelikle gıda bankacılığı faaliyetinde bulanabilecek organizasyonun dernek veya vakıf olması gerekmektedir. Bağışı kabul edecek dernek veya vakfın resmi senedinde ihtiyacı bulunanlara gıda yardımı yapabilmesine ilişkin hükümlerin bulunması gerekmektedir.

Gıda bankacılığı kapsamında yapılacak bağışların gıda, temizlik, giyecek ve yakacak maddesi niteliğinde olması ile birlikte, bu bağışların doğrudan ilgili dernek ve vakfa yapılmış olması gerekmektedir. Gıda, temizlik, giyecek ve yakacak niteliğini taşımayan bağışlar, gıda bankacılığı kapsamında yapılacak bağış olarak değerlendirilmeyecektir. Temizlik, giyim ve yakacak maddeleri kapsama sonradan dahil edilmiştir. Konuyla ilgili olarak verilmiş olan bir özelge; “5035 sayılı Kanunla Gelir Vergisi Kanunu’nun anılan maddelerine eklenen ve yukarıda bahsi geçen bent hükümlerine göre gıda bankacılığı kapsamında yalnızca gıda maddelerinin bağışı söz konusu iken 5281 sayılı Kanunla yapılan değişiklik sonrasında 1/1/2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere temizlik, giyim ve yakacak maddeleri de kapsama alınmıştır.”

Gıda bankacılığı kapsamında bağışı yapılacak olan temizlik ve giyecek maddelerinin kemer, anti bakteriyel jel, traş bıçağı, traş köpüğü, ayakkabı gibi ürünlerden olabileceği yönünde verilmiş olan İstanbul VDB 04.05.2011 tarih ve B.07.1.GİB.4.34.16.01-GVK 40-442 sayılı özelgede; “Öte yandan, ihtiyaç sahiplerine bedelsiz hizmet verebilmek amacıyla, 251 seri nolu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde belirtilen şartlara uygun olarak bağışlanan  kemer, anti bakteriyel jel, traş bıçağı, traş köpüğü, ayakkabı olarak sayılan ürünler temizlik ve giyecek maddeleri olarak gıda bankacılığı kapsamında yapılan bağış olarak değerlendirilebileceğinden, bu bağışın vergi matrahının tespitinde gider veya indirim olarak dikkate alınması mümkün bulunmaktadır. Ancak çanta, cüzdan, giyim aksesuarı, haşere ilaçları, krem, ayakkabı boyası, her türlü kırtasiye ürünü, kozmetik, yara bandı, deodorant, parfüm, oda spreyi vb. olarak sayılan ürünler bu kapsamda değerlendirilemeyeceğinden bu ürünlerin bağışının vergi matrahının tespitinde gider veya indirim olarak dikkate alınamayacağı tabiidir.” Şeklindedir.

3-GIDA BANKACILIĞININ VERGİSEL BOYUTU

Gıda bankacılığı ile ilgili olarak 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda birtakım düzenlemeler yapılmış olup ayrıca 251 Seri Nolu Gelir Vergisi Tebliği ile uygulama esasları açıklanmıştır.

Gelir Vergisi Kanunu’nun 40. Maddesi “İndirilecek Giderler” başlığını taşımakta olup; 10. Bendi ile Fakirlere yardım amacıyla gıda bankacılığı faaliyetinde bulunan dernek ve vakıflara Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde bağışlanan gıda, temizlik, giyecek ve yakacak maddelerinin maliyet bedelinin matrahtan indirilebileceği hüküm altına alınmıştır.

Yine Gelir Vergisi Kanunu’nun 89. Maddesi “Diğer İndirimler” başlığını taşımakta olup; Fakirlere yardım amacıyla gıda bankacılığı faaliyetinde bulunan dernek ve vakıflara Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde bağışlanan gıda, temizlik, giyecek ve yakacak maddelerinin maliyet bedelinin tamamının beyanname üzerinden indirim konusu yapılabileceği hüküm altına alınmıştır.

Katma Değer Vergisinin 17. Maddesi “Kültür ve Eğitim Amacını Taşıyan İstisnalar” başlığını taşımakta olup 2-b bendi ile fakirlere yardım amacıyla gıda bankacılığı faaliyetinde bulunan dernek ve vakıflara Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde bağışlanan gıda, temizlik, giyecek ve yakacak maddelerinin tesliminin katma değer vergisinden istisna olduğu hüküm altına alınmıştır.

Söz konusu düzenlemeler çerçevesinde, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerince bağışın dernek veya vakfa doğrudan yapılmış olması gerekmektedir. İhtiyaç sahiplerine doğrudan yapılan bağış ve yardımlar ile başka kurum ve kuruluşlara yapılacak olan bağış ve yardımlar bu kapsamda değerlendirilmemektedir.

İndirim konusu yapılacak bağışlar, bağışa konu mal bedeli fatura düzenleme sınırının altında kalsa dahi, mutlaka fatura ile belgelendirilecek ve ayrıca taşıma için sevk irsaliyesi düzenlenecektir. Bağışlanan mala ilişkin bilgileri eksiksiz olarak içerecek fatura, bağış yapılan vakıf adına düzenlenecektir. Mal bedeli olarak faturada, bağışa konu malın maliyet bedeli (yüklenilen katma değer vergisi hariç) yazılı olacaktır. Faturada İhtiyaç sahiplerine yardım şartıyla bağışlandığından KDV hesaplanmamıştır.” ibaresinin yer alması zorunludur. Ticari işletmeye dahil malların bağışlanması durumunda ise bu malların maliyet bedeli Gelir Vergisi Kanunu’nun 40 ıncı maddesi çerçevesinde gider kaydedilir. Bu işlem, faturanın bir yandan gelir bir yandan da gider kaydedilmesi suretiyle gerçekleştirilir. Vakıf veya dernek adına düzenlenecek olan faturalar ilgili kurumlar tarafından muhafaza edilecektir. Buna mukabil vakıf ve dernekler de kendi mevzuatlarının öngördüğü belgeleri düzenleyecek ve bağış yapan mükelleflere bir örneğini vereceklerdir.

Gıda bankacılığı kapsamında yapılan bağışlar Katma Değer Vergisi Kanununun 17/2-b maddesine göre katma değer vergisinden istisnadır. Bu durumda bağışlanan gıda maddesi tesliminde gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerince katma değer vergisi hesaplanmayacaktır. Aynı Kanunun 30/a ve 32 nci maddelerine göre, bağış yapılan kısmi istisna mahiyetindeki bu teslimin bünyesine giren katma değer vergisi tutarının indirim konusu yapılması mümkün bulunmamaktadır.