Derneğimiz, İçişleri Bakanlığı’nın “31.10.1968 Tarih ve 81-103/F-31/521 sayılı yazısı ve Danıştay Genel Kurulu’nun 30.01.1969 Tarih ve 1969/3-12 sayılı kararları üzerine, 3512 Sayılı Kanun’un 37 nci maddesine göre Bakanlar Kurulunca 03.03.1969 tarihinde “Kamu Yararına Çalışan Dernek Statüsü” kazanmıştır.

 

KAMU YARARINA ÇALIŞAN DERNEKLERE

YASALARIN TANIDIĞI AYRICALIKLAR

 

1- Gelir Vergisi Kanunu’nun 89. maddesinin birinci fıkrasının 4. bendine göre Kamu Yararına Çalışan Dernek ve Vakıflara yıllık toplamı beyan edilecek gelirin yüzde 5’ini (kalkınmada öncelikli yörelerde % 10’u) aşmamak üzere makbuz karşılığında yapılan bağış ve yardımlar gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirlerden indirilir.

Aynı Kanunun 89. maddesinin birinci fıkrasının 6. bendine göre Fakirlere yardım amacıyla gıda bankacılığı faaliyetinde bulunan dernek ve vakıflara bağışlanan gıda, temizlik, giyecek ve yakacak maddelerinin maliyet bedelinin tamamı gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirlerden indirilir.

2- 25.10.1984 Tarih ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 17. maddesinin 1 ve 2 numaralı fıkraları kapsamına giren mal teslim ve hizmet ifaları katma değer vergisine tabi değildir.

3- 08.06.1959 Tarih ve 7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu’nun 3. maddesinin (a) ve (b) bendine göre, Kamu Yararına Çalışan Dernek ve Vakıflar veraset ve intikal vergisi muafiyetine sahiptir.

4- 02.07.1964 Tarih ve 492 sayılı Harçlar Kanunu’nun 59’uncu maddesinin (b) bendine göre, Kamu Yararına Çalışan Dernek ve Vakıfların iktisap edecekleri gayrimenkullerin ve sair ayni hakların tescilleri ve şerhi gerektiren işlemleri ile derneğe ait tesislerin ve bu tesislerin sonradan iktisap edecekleri gayrimenkullerin ve sair ayni hakların tescilleri ve şerhi gerektiren işlemleri ve bunların terkinlerinde harç istisnası uygulanır.

5- 01.07.1964 Tarih ve 488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu’nuna ekli 2 sayılı tablonun V. bölümünün 17. bendine göre her türlü işlemlerinde düzenlenen kağıtların damga vergisinden istisna olduğu belirtilmiştir.

6- 29.07.1970 Tarih ve 1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanunu’nun 4. maddesinin ( e ) ve 14. maddesinin ( c ) bendine göre; sahip oldukları bina ve araziler için emlak vergisinden muaf tutulacağı hükme bağlanmıştır.

7- Kamu Yararına Çalışan Dernek ve Vakıflar 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu uyarınca izin almadan yardım alma imkânı vardır.

8- 237 sayılı Taşıt Kanunu’nun birinci maddesinin (d) bendi uyarınca Kamu Yararına Çalışan Dernek ve Vakıflara Başbakanlıkça uygun görülmesi halinde kullanılacak taşıtlara resmi (siyah) plaka verilir.

9- Kamu Yararı Çalışma Statüsü bulunan dernek ve vakıflar devlet protokolünde yer alırlar.

10- 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 72. maddesine göre Kamu Yararına Çalışan Dernek ve Vakıflara, kuruluş gayelerine uygun olarak kullanılmak üzere, Hazinenin özel mülkiyetinde kayıtlı bulunan ve kamu hizmetlerine tahsisli olmayan taşınmaz malları, satış tarihindeki alım satım rayici nazara alınarak kıymet takdiri suretiyle satılabilir. Bu yolla edinilen taşınmaz mallar veriliş maksadı dışında kullanılamaz ve satılamaz. Beş yıl içinde kuruluş gayesine uygun olarak kullanılmadığı takdirde, taşınmaz mal, satış bedeli üzerinden Hazinece geri alınır.